İçişleri Bakanlığı, yeni Koronavirüs kısıtlamalarının detaylarını açıkladı: Yasaklar kimi kapsıyor, hangi işletmeler açık olacak?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Covid-19 önlemleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri ortasında sokağa çıkabilecek.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya üzere yeme­ ic?me yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri ortasında yalnızca paket servis yahut gel-­al hizmeti verecek s?ekilde ac?ık olabilecek.Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra yalnızca telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve hoşluk merkezleri saat 10.00 ila 20.00 ortasında hizmet sunabilecek.

31 Aralık’a kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahc?esi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve c?ay bahc?eleri ile halı alanların faaliyetleri durdurulacak.

Yeni önlemler, 20 Kasım Cuma saat 20.00’den itibaren geçerli olacak. Birinci hafta sonu kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi gu?nu? saat 20.00’den 22 Kasım Pazar gu?nu? saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar gu?nu? saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00’e kadar uygulanmış olacak.

Bakan Süleyman Soylu imzasını taşıyan İçişleri Bakanlığı genelgesinin tamamı şöyle:

“Koronaviru?s (Covid­19) salgınının toplum sag?lıg?ı ve kamu du?zeni ac?ısından olus?turdug?u riski yo?netme, sosyal izolasyonu temin, fiziki arayı muhafaza ve hastalıg?ın yayılım suratını denetim altında tutma amacıyla Sag?lık Bakanlıg?ı ve Koronaviru?s Bilim Konseyinin o?nerileri, Sayın Cumhurbas?kanımızın talimatları dog?rultusunda birc?ok önlem kararı alınarak uygulamaya gec?irilmis?tir.

2020 yılı ic?erisinde tu?m Du?nya’yı tesiri altına alan Koronaviru?s salgınının yayılımında/bulas?ında son do?nemlerde tu?m u?lkelerde artıs? yas?andıg?ı go?ru?lmektedir. O?zellikle Avrupa kıtasında bulunan u?lkelerde salgının seyrinde c?ok önemli yu?kselis? oldug?u ve salgınla mu?cadele kapsamında birc?ok yeni önlem kararları alınarak uygulamaya gec?ildig?i izlenmektedir.

U?lkemizde de ic?erisinde bulundug?umuz denetimli? sosyal hayat do?neminin temel prensipleri olan paklık, maske ve ara kurallarının yanı sıra salgının seyri ve mümkün riskler go?z o?nu?nde bulundurularak hayatın her alanına yo?nelik uyulması gereken kurallar ve o?nlemler belirlenmektedir.

Bu c?erc?evede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbas?kanımızın bas?kanlıg?ında toplanan Cumhurbas?kanlıg?ı Kabinesinde alınan kararlar dog?rultusunda 20.11.2020 Cuma gu?nu? saat 20:00 den itibaren gec?erli olacak s?ekilde;

1. Alıs?veris? merkezi, market, berber, kuafo?r ve gu?zellik merkezleri yalnızca saat 10:00 ila 20:00 ortasında vatandas?larımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya üzere yeme-­ic?me yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri ortasında yalnızca paket servis yahut gel­-al hizmeti verecek s?ekilde ac?ık olabilecektir. Restoran, lokanta yahut online yemek siparis? firmalarınca saat 20:00 den sonra yalnızca telefonla ya da online siparis? u?zerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

I?l/I?lc?e Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince tek tek belirlenmek ve yerles?im alanında bulunmamak kaydıyla s?ehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve s?ehirlerarası toplu ulas?ım yahut lojistik amac?lı arac?lara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme-­ic?me yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahc?esi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve c?ay bahc?eleri ile halı alanların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha o?nce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın motamot devamı sag?lanacaktır.

4. Tu?m vilayetlerimizde; 65 yas? ve u?zeri vatandas?larımız gu?n ic?erisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yas? altı vatandas?larımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında dog?anlar) ise gu?n ic?erisinde 13:00 ila 16:00 saatleri ortasında sokag?a c?ıkabilecek olup (is?yerleri ile illiyetlerini go?steren c?alıs?ma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden c?alıs?anlar haric?), bu saatler dıs?ında ise belirtilen yas? gruplarındaki vatandas?larımızın sokag?a c?ıkmaları kısıtlanacaktır.

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dıs?ında sokag?a c?ıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

U?retim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu dog?rultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi gu?nu? saat 20:00 den 22 Kasım Pazar gu?nu? saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar gu?nu? saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokag?a c?ıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar üstte belirtildig?i s?ekilde devam edecektir.

Sokag?a c?ıkma kısıtlamasının gu?nlu?k hayata tesirini en az du?zeyde tutmak amacıyla;

Açık olacak iş yeri ve kurumlar
a) I?lac?, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan u?retimi, nakliyesi ve satıs?ına ilis?kin faaliyetleri yu?ru?ten is? yerleri,
b) Kamu ve o?zel sag?lık kurum ve kurulus?ları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Mecburî kamu hizmetlerinin su?rdu?ru?lmesi ic?in gerekli kamu kurum ve kurulus?ları ile is?letmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gu?mru?kler, karayolları, huzurevleri, yas?lı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil C?ag?rı Merkezleri, AFAD Birimleri­afetle ilgili c?alıs?ma yu?ru?ten kurum/kurulus?lar, Vefa Sosyal Takviye Üniteleri, Go?c? I?daresi, PTT vb.),
c?) Dog?algaz, elektrik, petrol sekto?ru?nde stratejik olarak faaliyet yu?ru?ten bu?yu?k tesis ve is?letmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve dog?algaz c?evrim santralleri gibi),
d) Yurt ic?i ve dıs?ı tas?ımacılık (ihracat/ithalat/transit gec?is?ler da?hil) ve lojistig?ini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sag?lık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yo?nelik acil ins?aat, donanım vb. faaliyetleri yu?ru?ten is?letme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan c?iftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
g?) U?retim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kurulus?ları, gazete basım matbaaları ve gazete dag?ıtıcıları,
ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerles?im merkezleri ic?in her 50.000 nu?fusa bir adet ve vilayet hudutları ic?inden gec?en s?ehirlerarası karayolu ve varsa otoyol u?zerinde her 50 km ic?in bir adet olmak u?zere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu husus kapsamında ac?ık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yo?ntemi ile belirlenecektir),
i) Sebze/meyve toptancı halleri,

İstisna kapsamında olan şahıslar

a) Üstte belirtilen “Ac?ık Olacak I?s?yeri, I?s?letme ve Kurumlarda” yo?netici, go?revli yahut c?alıs?anlar,

b) Kamu du?zeni ve gu?venlig?inin sag?lanmasında go?revli olanlar (O?zel gu?venlik go?revlileri da?hil),

c) Acil C?ag?rı Merkezleri, Vefa Sosyal Dayanak Üniteleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yu?ru?tenler, go?rev alanlar,

c?) O?SYM tarafından ilan edilen ve dig?er merkezi imtihanlara katılacag?ını belgeleyenler

(bu kis?ilerin yanlarında bulunan es?, kardes?, anne yahut babadan bir refakatc?i) ile imtihan go?revlileri,

d) Cenaze defin is?lemlerinde go?revli olanlar (din go?revlileri, hastane ve belediye go?revlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, dog?algaz, telekomu?nikasyon vb. kesintiye ug?ramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin su?rdu?ru?lmesi ve arızalarının giderilmesinde go?revli olanlar,

f) U?ru?n ve/veya gereçlerin nakliyesinde ya da lojistig?inde (kargo dahil), yurt ic?i ve yurt dıs?ı tas?ımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında go?revli olanlar,

g) Yas?lı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, c?ocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri c?alıs?anları,

g?) U?retim ve imalat tesislerinde c?alıs?anlar,

h) Ku?c?u?kbas?­bu?yu?kbas? hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yu?ru?tenler,

ı) Servis hizmeti vermek u?zere dıs?arıda olduklarını belgelemek s?artı ile teknik servis c?alıs?anları,

i) I?s?yerlerinin kapalı oldug?u saatlerde/gu?nlerde su?rekli olarak is? yerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu tas?ıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilac?lama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yu?ru?tmek u?zere hafta sonu c?alıs?acak işçi,

k) Zarurî sag?lık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bag?ıs?ları dahil), l) Yurt, pansiyon, s?antiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacag?ı temel gereksinim?ların kars?ılanmasında go?revli olanlar,

m) I?s? sag?lıg?ı ve gu?venlig?i nedeniyle is? yerlerinden ayrılmaları riskli olan c?alıs?anlar (is? yeri tabibi vb.),

n) Veteriner tabipler,

o) Otizm, ag?ır mental retardasyon, down sendromu üzere “O?zel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatc?ileri,

o?) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında olus?turulan Hayvan Besleme Kümesi U?yeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal u?ru?nlerin u?retimi, sulaması, is?lenmesi, ilac?laması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde c?alıs?anlar,

r) I?kametinin o?nu? ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zarurî gereksinimini kars?ılamak u?zere dıs?arı c?ıkanlar,

s) Sokag?a c?ıkma kısıtlaması uygulanan saatler ic?erisinde evlere paket servis hizmetinde go?revli olanlar,

s?) Mahkeme kararı c?erc?evesinde c?ocukları ile s?ahsi mu?nasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri s?artı ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor mu?sabakalarındaki sportmen, yo?netici ve dig?er go?revliler, u) S?ehirlerarası toplu ulas?ım arac?larında (uc?ak, otobu?s, tren, gemi vb.) go?revli olanlar ile bu toplu ulas?ım arac?larıyla seyahat edeceg?ini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

u?) S?ehir ic?i toplu ulas?ım arac?larının (metrobu?s, metro, otobu?s, dolmus?, taksi vb.) su?ru?cu? ve go?revlileri.

6. 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgemizde belirtilen “vatandas?larımızın yog?un olarak bulundug?u/bulunabileceg?i cadde sokaklar, muhtaçlık? duyulan meydanlar ve toplu tas?ıma durakları üzere alanlarda/bo?lgelerde sigara ic?me yasag?ı” getirilmesi uygulaması I?l/I?lc?e Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince genis?letilebilecektir.

7. I?l Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince, mahallî yo?netimler tarafından s?ehir ic?i toplu ulas?ım arac?larındaki yog?unlug?u azaltacak, seferlerdeki seyrekles?meyi sag?layacak s?ekilde bas?ta sefer sayılarının artırılması olmak u?zere her tu?rlu? önlemin alınması sag?lanacaktır.

8. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgemizle du?g?u?nler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen temeller c?erc?evesinde;

­ Nikah to?renleri/merasimlerinin maske, aralık, paklık kurallarına uyulması, minimum du?zeyde iştirak ve her nikah to?reni ortasına en az 20 dakika su?re s?artıyla gerc?ekles?tirilmesi,

­ Du?g?u?nlerin oturma du?zeni, maske, uzaklık ve paklık kuralları ile nikah merasimi s?eklinde en fazla bir saat su?re ic?erisinde gerc?ekles?tirilmesi,

­ Ayrıyeten 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz c?erc?evesinde toplu taziye yapılmamasına ilis?kin hu?ku?mlerin eksiksiz uygulanması,

Su?rdu?ru?lecektir.

9. Hafta sonları sokag?a c?ıkma kısıtlamasının uygulandıg?ı su?reler ic?erisinde vatandas?larımızın o?zel arac?larıyla s?ehir ic?i ya da s?ehirlerarası seyahate c?ıkmamaları temeldir.

Ancak;

­ Tedavi oldug?u hastaneden taburcu olup asıl ikametine do?nmek isteyen, tabip raporu ile sevk olan ve/veya daha o?nceden alınmıs? hekim randevusu/kontrolu? olan,

­ Kendisi yahut es?inin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardes?inin cenazesine katılmak ic?in yahut cenaze nakil is?lemine refakat edecek olan (en fazla 4 kis?i),

­ Bulundug?u s?ehre son 5 gu?n ic?erisinde gelmis? olmakla bir arada kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerles?im yerlerine do?nmek isteyen (5 gu?n ic?inde geldig?ini seyahat bileti, geldig?i arac? plakası, seyahatini go?steren bas?kaca evrak, bilgi ile ibraz edenler),

­ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerles?im yerlerine do?nmek isteyen,
­ O?zel yahut kamudan gu?nlu? so?zles?meye davet yazısı olan,
­ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandas?larımız, üstte belirtilen durumların varlıg?ı halinde I?c?is?leri Bakanlıg?ına ilişkin

E­BAS?VURU ve ALO 199 sistemleri u?zerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara dog?rudan bas?vuru yoluyla Seyahat I?zin Heyetlerinden müsaade almak kaydıyla o?zel arac?larıyla seyahat edebileceklerdir.

Vali ve Kaymakamlarımız bas?ta olmak u?zere tu?m kamu go?revlilerimizin salgınla mu?cadelede alınan önlemlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılıg?ı artırıcı faaliyetlere ag?ırlık vermeleri ve bugu?ne kadar oldug?u üzere bundan sonra da daima birlikte fedaka?rlık yapılmaya devam edilmesi, bu su?recin u?stesinden gelmemiz ve sag?lıklı gu?nlere tekrar kavus?mamız ic?in hayati o?nem tas?ımaktadır.

Üstte belirtilen asıllar dog?rultusunda Genel Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci unsurları uyarınca I?l/I?lc?e Genel Hıfzıssıhha Şuraları kararlarının acilen alınması, uygulamada rastgele bir aksaklıg?a meydan verilmemesi ve mag?duriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Genel Hıfzıssıhha Kanununun ilgili unsurları gereg?ince idari is?lem tesis edilmesi ve konusu cürüm? tes?kil eden davranıs?lara ilis?kin Tu?rk Ceza Kanununun 195 inci unsuru kapsamında gerekli isimli is?lemlerin bas?latılması konusunda;

Bilgi ve gereg?ini o?nemle arz ve rica ederim.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmekMesajları Oku

%d blogcu bunu beğendi: